Categories
Uncategorized

Vendimi f irmoset nga kryeministri Edi Rama/ Altin Basha merr “postin” e r ëndësishëm….

Altin Basha është emëruar dr ejtor i ri i T eatrit Kombëtar. Vendimi është marrë ditën e sotme në mbl edhjen e qe verisë, nd ërkohë Hervin Çuli është li ruar nga d etyra.

Q EVERIA VENDOSI: “Hervin Çuli, dr ejtor i Teatrit Ko mbëtar, li rohet nga kjo de tyrë. Z. Altin Basha emërohet dr ejtor i Te atrit
Kombëtar.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe b otohet në “Fl etoren zy rtare”, thuhet në v endimin të fi rmosur nga kryeministri Edi Rama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *