Categories
Uncategorized

“Fëmijët i nxje rrin ne rruge dhe i lënë pa shtëpi”/ Mbi 50 vite të martuar çifti i pleqëve për fundon në Gjyq: Ja cna beri nusja

Megjithse kane 50 vite martesë, mes Adiles dhe Dalipit ka p lasur një kon flikt i ash për dhe shk ak janë bërë fëmijët.

Ata u kanë marrë firmat për shtëpinë dhe i kanë lënë prindërit pa pjesë. Në këtë situatë është Adilja që si nënë ende mban me ha tër fëmijët por Dalipi është i vendosur: nëse fëmijët nuk kanë prindër dhe ne nuk kemi fëmijë.

Kôn flíktí mes tyre ka vënë në vë shtirësi zonjën Adile, e cila shprehet se ndodhet në një kon flikt mes burrit të saj me të cilin ka ndarë 50 vite të jetës së saj dhe fëmijëve të saj të cilët nuk e ta kojnë.

E pytur se sa e vë shtirë është të jesh pjesë e një konfl ikti të tillë zonja Adile është përg jigjur: “Shu më e vësh tirë është. Më e vës htirë nuk ka si të jesh mes dy zj arreve. Hall të jesh me burrin e h all me fëmijët”.

Po aq i më rzitur duket nga kjo situatë në familjen e tij edhe zo ti Dalip, i cili shprehet madje se v èkjèn e kishte pritur, por kur rë një situatë të tillë.

Gazetarja: Zoti Dalip sa vite keni të martuar? Dalipi: 50 vjet. Gazetarja: Po a nuk ju duket e te përt ta vendosi bashkësh orten tuaj në një pozitë të tillë?

Dalipi: E vësh tirë sa s’ka më. Një v èkjè e dija, po këtë punë nuk e dija. Por ç’ta bën fëmija nuk ta bën perë ndia. E marton çunin për të krijuar një familje të re e të vjen nu sja nga ana e anës e të ndan . Ky është më kat. Po më pris het familja!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *