Categories
Uncategorized

CiIen gjyshe e duan femijet me shume? Te Nenes apo te babes, psikoIoget na habiten…!!!

CiIen gjyshe e duan femijet me shume? Te Nenes apo te babes, psikoIoget na habiten…!!!
Sipas disa studimeve që përcjell një portal italian (pas sione mamma), gjyshja nga ana e nënës është më e rë ndësishme për fëmijën se ajo nga ana e babait. Kjo gjë ndi kohet nga disa fa ktorë dhe le të shohim cilët janë ato.Përse gjyshja e mamit është më e rëndësishme?Për fo rcë të za konit fëmija do të kalojë më shumë kohë me gjyshen e mamit duke qënë se edhe vetë nëna e re do të pre ferojë të kalojë më tepër kohë me nënën e saj. Do të kërkojë ta shoqërojë gjatë ek ografisë, në momentin e ba njos së fëmijës, do t’i kër kojë ta ndihmojë me fëmijën etj. Vetvetiu kr ijohet një raport më i thellë.

Gjyshet e mamit shpesh janë më të disp onueshme. Sipas disa studimeve ato janë më të ga tshme të mbajnë nipërit dhe mbesat. Në momentin që ato e shikojnë se vajza e tyre është në vë shtirësi ofrohen di rekt për ta ndimuar.Që në momentin e lindjes ato e shohin nipin dhe mbesën si fëmijën e tyre. Pra ai fëmijë ka ardhur në jetë nga vajza e tyre dhe jo nga një “e pa njohur” që tashmë është gruaja e djalit. Gjyshet e babait duan pak kohë të mësohen me idenë dhe të kr ijojnë një lidhje të mirë me fëmijën. Megj ithatë kjo nuk është ab solute.

Gjyshja e mamit ka një rë ndësi gje netike. Ajo ka mba jtur në trupin e saj ovocitin e nënës, prej së cilit u krijua veza dhe më pas fëmija. Në momentin që gjyshja ka qënë shta. tzanë me nënën e bebes, ovocitet e saj ishin formuar.Shpesh nënat kanë më tepër besim tek mamaja e tyre. ato e dinë si sillet nëna e tyre sepse prej saj janë rritur prandaj është normale që të ndiejë më tepër besim se tek vjehrra. Kjo është një nga arsyet se përse nëna e re preferon që nëna e saj të kujdeset për fëmijën dhe për pasojë marrëdhënia e fëmijës me të do të jetë më e fortë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *