Categories
Uncategorized

Është e njohur në të gjithë Botën: E gjeni dot se për cilën Shqiptare bëhet fjalë

Rita Ora fe stoi 2 ditë më parë 30-vjetorin e li ndjes dhe mes urimeve të shumta, ai më spe ciali ishte i nënës së saj, Verës. Ajo nda u një foto të vje tër të Ritës dhe përmes saj tregoi gjithë hi storinë e je tës së tyre.

Vera rr ëfeu se kur lëvizën drejt Mbre tërisë së Ba shkuar nuk kishin asgjë, përveç njëri-tjetrit si familje. Ndërkohë edhe vetë Rita është bërë no st algjike ditën e sotme dhe ka nd arë disa foto shumë të ëmb la nga fa za të ndryshme të fëmijërisë.

Në njërën prej fotove shihet se ajo sapo është ng ri tur në k ëmbë, ndërsa në disa të tjera shf aqet pranë motrës së saj më të madhe, Elena. Rita ka ndarë një mesazh me shumë r ëndësi me ndj ekësit me r astin e pu blikimit të këtyre fotove. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *