Categories
Uncategorized

Do f iken dritat pas orës 10 të darkës? Balluku: Nga neser je ta do ndr yshoje, vendime dr astike do

Ministrja për In frastrukturën dhe En ergjinë, Belinda Balluku tha për mediat se nesër qe veria do të pr ezantojë pa ketën e re për en ergjinë që do të apl ikohet nga 1 t etori.

E py e t ur në lidhje me de klaratën që Rama dha disa ditë më parë për nd ërprerjeje të en ergjisë el ektrike pas orës 22:00, Balluku sq a r oi se qe veria nuk ka në pl an të nd ërpresë en ergjinë el ektrike pas orës 22:00.

Ajo tha se po shq yrtohet pl a ni që pas orës 22:00 të d arkës të nd ërpritet ndr i ç i mi pu bl i k, ashtu sikur se Gjemani dhe disa vende të B E-së kanë nisur të ap li k o jnë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *