Categories
Uncategorized

“Nuk ka burra ky vend prandaj”, Grida Duma pr anon se është si.ngle

De putetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, është një ndë r fi gurat më tër heqëse nga ra dh ët e po litikës që gjithmonë sp i kat me fjalimet e saj por si gurisht edhe me pa mjen.Ndonëse, njihet për ka rakterin e saj të fo rtë dhe mj a ft di skret, Grida së fundmi ka ve ndosur që të th y ejë këtë “rre g ull” dhe të flasë për je tën e saj pe rsonale.

Në një in tervistë për emisionin hu moristik “Kl anifornia”, Grida Duma ka bërë me dije se është ende be qa re, madje ka shtuar de taje edhe se çfarë me ndojnë njerëzit për të, li dh ur me ka rakterin e saj.

PJESË NGA BISEDA: “Fevzo” (Albano Bogdo): Vazhdon akoma “si ngle”! Grida Duma: Po, po. Kjo dihet. Është fa kt i di tur, pa varësisht se ne…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *